در 13 آبان ،تنها تهران نه … تمام ایران سبز است !

k87pfl2dtyh3s5lvmh69

در آستانه ی روزی دیگر چون روز قدسیم … خوب به خاطر دارم که روز قدس چقدر بر نظام و دست اندرکاران سخت گذشت … می دانم خامنه ای و احمدی نژاد و دوستانشان آن شب را با استرس و تشنج بسیار گذرانده اند … شب های آتی نیز برایشان همان اندازه دشوار خواهد بود ؛ روز های باقی مانده تا 13 آبان نیز به همان اندازه و شاید بیشتر از آن نگران کننده است چرا که اینبار مستقیما قشر دانشجو تصمیم گرفته تا در دانشگاهش به بی عدالتی و حق کشی های نظام کودتا اعتراض کند ! 13 آبان دانشجویان ایرانی رنگ سبز را در دانشگاه های این کشور ماندگار خواند کرد ؛ سیاهی های روز های گذشته را پاک خواهند کرد ؛ ثابت خواهند کرد که هنوز دانشجو مهمترین و موثرترین قشر کشور است ؛ همواره متفکر است و روشنفکر و روشنگر … این قشر فعال و دلسوز مردم و کشور نشان خواهد داد که قدرتش آنقدر زیاد است که هیچ دیکتاتوری نمی تواند در مقابلش بایستد !

روز های بزرگ زیادی در راهند … روز هایی درست به سان قدس و 13 آبان بسیارند اما محدودند ؛ باید بهترین استفاده را از این روز ها برد ؛ تبلیغات دانشجویان برای این روز در دانشگاه ها باید اوج بگیرد ؛ فاصله تا این روز بزرگ به حداقل رسیده است … باید قدر زمان را دانست و همه را به این تجمع بزرگ و اعتراض آمیز دعوت کرد . این یک اعتراض معمولی نیست … این اعتراضی سرنوشت ساز است که تمام دانشگاه های کشور اعم از دولتی و آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور و … باید در آن شرکت کنند ؛ دانشگاه های تمام شهر ها باید در این روز سبز باشند … دیگر زمان آن رسیده که هر شهر ایران سبز شود و نگاه کردن به شهر های بزرگ کافیست ! دیگر زمان آن رسیده که صدای فریاد مرگ بر دیکتاتور از تمام ایران شنیده شود !

ما … ما دانشجویان شهرستانی یا دانشجویانی که در شهرستان تحصیل می کنیم ؛ دانشجویان تهران و شهرهای دیگر را تنها نمی گذاریم … ما نیز سبز می بندیم و شعار آزادی سر خواهیم داد ! ما هم در این روز بزرگ و سرنوشت ساز نقش می پذیریم و در این پیروزی سهم می پذیریم ! همه ی ما دانشجویان ایرانی ، اهل هر کجا که باشیم در سبز کردن ایران بزرگ که به دست نظام کودتا گرفتار شده است ؛ کمک خواهیم کرد ! یکبار برای همیشه با تفکر و آگاهی ؛ با امید و آرزو ؛ دیکتاتوری را از این کشور بیرون می کنیم ! ایران را دوباره می سازیم … تقویمی سبز می سازیم !

درود بر هر ایرانی

پایدار باشید

*منبع عکس در زیر عکس قرار داده شده

Advertisements

8 Responses to در 13 آبان ،تنها تهران نه … تمام ایران سبز است !

 1. کبک22 - آرمان می‌گوید:

  به نام پروردگار آزادی
  با درود
  نظرت با تبادل لینک چیه؟
  خبرشو بده…
  به امید آزادی

  بدون من ازت هیچی نمی خوام! بجز اتحاد! نه برای فرد بلکه برای آزادی ایران

 2. امید می‌گوید:

  در13 آبانانشاءاله باید تمام ایران سبز شود دانشجویان دانشگاه های آزاد،پیام نور،دانش آموزان دبیرستان ها ختی در شهر های کوچک نیزباید باحضورسبزخودسرتاسر ایران را سبزکنیم.برای اطلاع رسانی بیشتر از 9 روز وقت نداریم بعهده داشنجویان ودانش آموزان عزیزوباغیرت میباشد که تا آن روز اطلاع رسانی کافی بنمایند.به امید پیروزی تمام ایرانیان

 3. کبک22 - آرمان می‌گوید:

  به نام پروردگار آزادی
  با درود
  شمالینک شدید
  به امید آزادی

 4. نازدانه می‌گوید:

  مبارزات دانشجویی از مهم‌ترین و تاثیر گذار‌ترین و راهگشا‌ترین مبارزات هستن.. و در کنارش مبارزات مردمی .. باهات کاملا موافقم که چنین روژایی بسیار محدودند و باید ازشون حد اکثر استفاده رو کرد. نصب اعلامیه در مکانهای عمومی .شعار نویسی.وهمفکری برای آمادگی کامل در چنین روز‌هایی‌ مهمن،…دانشجوها همیشه پیش تاز بودن.. در سال ۵۷ هم این روز روز سرنوشت سازی بوده .موفق باشین و بدونین ما هم کنارتون هستیم و به یاری خدا حماسه‌ای دیگر میسازیم..پیروزی با ماست ..شکست با شیاطین..به امید آزادی..ایران را دوباره می سازیم … تقویمی سبز می سازیم

 5. saeid می‌گوید:

  13 آبان

  13 آبان روزی که جنبش سبزمردم ایران بناگزیربایدگامی به پیش نهد، د رراه است. زیرا سکون ویابدورخودچرخیدن جنبش رابه سستی وسرانجام به نابودی می کشاند. قراربراین است که جنبش درخیابان بماند، یعنی تحّصن برگزیند. تحّصن برگزیند تارژیم کودتارابازهم به عقب نشینی بیشتری وادارد، واین نیاز به زمان دارد. میلیون هاانسانی که به خیابان می آیندودرآن جامی مانندنیازهای انسانی نیزدارند. آن هابه آب، خوراک، دستشوئی، توالت وگرم نگه داشتن خوددراین فصل نیازمندند. آن ها باید با پاکیزه گی وانضباطی که درخورانسان های آزاده است وظیفۀ خودرابه انجام رسانده وبه دوربین های دشمنان بهانه ای برای زهرپاشی ندهند.

  برای انجام این مهّم تقسیم کاروکارنوبتی ازضروریّات است. واحدهای مبارزاتی بایددرسه شیفت هشت ساعته وظایف خودراانجام دهند. یک واحد ممکن است یک خانواده، یک کارگاه، یک کلاس، یک بخش یک اداره و… باشد. اعضای واحد هاچون یکدیگررامی شناسندبه سادگی قادرخواهندبودکه این کارداوطلبانه را به خوبی برنامه ریزی کنند. بهتراست نقاط تحّصن به محل زندگی ویاکارآن واحدنزدیک باشندتا کارباسهولت بیشتری انجام پذیرد. درحالی که یک شیفت درحال تحّصن است، شیفت دیگرکارهای تدارکاتی انجام می دهدوشیفت سوّم به استراحت می پردازد.

  دشمن ما رژیم کودتاست که هم چون هرتشکیلاتی دریک جامعه، به مانند ارگانیزمی زنده عمل می کند. وظیفۀ تحّصن تنگ کردن دایرۀ زیست این ارگانیزم وسرانجام فروپاشی آن می باشد. ازاین روبستن راه های عمل آن باید هدف تحّصن باشد. سیستم های تدارکاتی، اطلاعاتی ، ارتباطی وتبلیغاتی آن باید کندشده وسرانجام ازکاربیفتند. تحصٌن در پیرامون رادیو-تلویزیون، مخابرات، مراکزسپاه وبسیج، سرچهارراه ها،پل ها،تعمیرگاه ها، کارگاه هاوکارخانه های مورد نیازنیروهای مسّلح اهمیّت درجۀ اول رادارند.

  ما یک ملّت هستیم که به وسیلۀ گروهی زورگوبه گروگان گرفته شده ایم. مبارزه برای آزادی وعدالت اجتماعی حق خدشه ناپذیرهرانسانی است. گروهی زورگوکه هیچ پایگاهی درمیان مردم ایران ندارندطعمۀ خوبی برای استثمارگران واستعمارگران جهانی بوده ، حاضرندبرای نجات خود به هرننگی تن داده وپای هرگونه قرارداد ذلتّ آوری رابه حساب مردم ایران امضا نمایند. امپریالیست هاوصهیونیست ها حاضرند برای نجات چنین رژیمی حتا به عملیاتی نظامی نیزدست بزنند، عملیاتی که به بهانۀ جنگ فرصت سرکوب مردم رادرپی داشته باشد. تاریخ دویست سالۀ اخیرایران شاهداین مدّعاست.

  رهبری شناخته شده وقابل اعتمادازملزومات هرمبارزه برای پیروزشدن است. جنبش سبزبایدبا تمام نیرواز رهبری سه گانۀ موسوی، کروبی، خاتمی پشتیبانی کرده وهرگونه رقیب سازی برعلیه این رهبری راافشا وطردکند. رژیم ممکن است به توقیف رهبران جنبش دست بزند، دراین صورت نیزعلم کردن هرگونه “رهبری” چه درداخل وچه درخارج باید محکوم شده ، توطئۀ دشمنان مردم به حساب آورده شده وآزادی رهبران به خواستۀ اصلی بدل شود.

  آن چه ذکرشدتنهادرمیان گذاشتن اطلاعات وتجربیات خودبا هم وطنانم بوده وبس و این بارپیروزی ازآن مردم ایران است.

  22 مهرماه 1388

  ح-رادفرنیا

 6. […] false;} Blogger Alefba (Alphabet) says the opposition to Mahmud Ahmadinejad, especially students, should use the official […]

 7. […] Alefba (Alphabet) sagt, die Opposition gegen Mahmoud Ahmadinejad, insbesondere die Studenten, müssten die […]

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: